Tiếp tục phát huy thành quả đạt được trong phong trào “ Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực”. căn cứ công văn số 804/PGDĐT ngày 22 tháng 9 năm 2017 của phòng Giáo dục ...